top of page

VEDTÆGT FOR SØBORG BØRNEHAVE

§1 Forankring

Den private daginstitutions navn er: Søborg Børnehave. Børnehaven er beliggende på adressen: Bygaden 26, Søborg, 3250 Gilleleje.

 

§2 Formål

2.1 Børnehavens formål er at virke som privat daginstitution for børn i børnehavealderen jf. dagtilbudsloven §19 stk. 5. Søborg Børnehave drives ud fra samme principper, som den hidtil har virket under som selvejende institution med driftsoverenskomst med Gribskov Kommune. I henhold til dagtilbudslovens § 7 er det børnehavens formål at give børn en tryg hverdag, med nærværende voksne der ser og rummer det enkelte barn og dets behov. Trivsel, læring og udvikling skabes gennem leg og pædagogiske læringsmiljøer og tager udgangspunkt i det enkelte barns behov og udgangspunkt. Det er grundlæggende, at hverdagen i børnehaven skal give børnene en bred vifte af oplevelser, indtryk og erfaringer. Vi laver gymnastik for at styrke fysik og motorik, vi går ture i naturen omkring Søborg og ser på dyr og planter, vi dyrker køkkenhave og laver mad sammen. Vi har daglig samling og ugentlig ”før skole” for de store, hvor vi leger med tal, bogstaver og meget andet. Dermed er det målsætningen at skabe et miljø, hvor børn lærer og udvikler sig fysisk, psykisk og kreativt gennem leg. Søborg Børnehave er et sted, hvor børn trives i fysiske rammer, der er rolige og hjemlige, hvor børn der har brug for mere omsorg og voksenkontakt også kan rummes og tilgodeses.

Søborg Børnehave skal til enhver tid leve op til gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området og ses som et led i Gribskov Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud til børn.

 

2.2 Principper for Søborg Børnehave:

1. Børnene har ret til selvvalgt leg.

2. Børnene har ret til nærværende voksne

3. Børnene har ret til at udvikle deres kreative evner.

4. Børnene skal have mulighed for kulturoplevelser.

5. Der skal være tid til daglig kontakt mellem forældre og personale.

6. Der skal være tid til introduktion af nye forældre og børn.

7. Børn skal have mulighed for at udvikle forståelse for tal/bogstaver og logisk sans.

Børn er vidt forskellige - alle små individualister. Vi forsøger at bevare og udvikle disse egenskaber hos det enkelte barn, samtidig med at barnet lærer det sociale samspil, der må og skal være, når man er sammen med andre. Vi giver barnet mulighed for medbestemmelse under hensyntagen til alder og modenhed, så selvstændighed, selvtillid og selvværd udvikles. Barnet skal lære at tage medansvar og kunne indgå i forpligtende fællesskaber.

2.3 Søborg Børnehave har en stærk lokal forankring i Søborg og vil være et attraktiv for lokalsamfundet, som et tilbud til børnefamilier i området. Søborg Børnehave er brugere af det lokale forsamlingshus gymnastiksal og har desuden et samarbejde med den lokale kirke og præst. Kirken besøges fx til jul. Søborg Børnehave er ikke en menighedsbørnehave, men er beliggende i menighedsrådets lokaler. Børn og familier af alle overbevisninger og trosretninger er meget velkomne i Søborg Børnehave. 

2.4 Nærvær skal være omdrejningspunktet for børnehavens virke: Lederen og medarbejdernes tid skal så vidt muligt bruges sammen med børnene, således at tid der reelt tilbringes med børnene prioriteres højt, samtidig med at lovpligtige, relevante og nødvendige dokumentationskrav mødes. Det er op til lederen at forvalte egne og medarbejderes ressourcer.

 

2.5 Børnenes ret til privatliv respekteres: Tilstedeværelse på sociale medier begrænses til udelukkende at være en platform, til at gøre opmærksom på Søborg Børnehaves eksistens, herunder værdier, principper og kontaktinformationer. Sociale medier skal ikke bruges som intranet for forældre eller til at fortælle om hverdagen i institutionen. Som udgangspunkt deles der ikke billeder af institutionens børn på sociale medier (der kan gøres undtagelser i enkelte tilfælde med leder, forældre og bestyrelsesformandens accept). Såfremt der deles billeder af institutionens børn på Facebook, skal der så vidt muligt ikke være tale om portræt billeder (hvor barnet er i fokus eller genkendeligt).

 

§3 Bestyrelsen

3.1 Forældrebestyrelsen skal jf. dagtilbudslovens §15 fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem. Forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelsen og evalueringen af den pædagogiske læreplan, samt i arbejdet med at sikre gode overgange mellem hjem og daginstitution og daginstitution og skole/fritidsordning.

 

3.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

4 forældrerepræsentanter, der udpeges og vælges af forældrene.

1 medarbejderrepræsentant, der udpeges og vælges af medarbejderne (lederen kan ikke være medarbejderrepræsentant).

Derudover kan der udpeges 1 medlem, som gerne må være en ekstern person, der ikke har børn i institutionen, men som har en særlig tilknytning til området og/eller interesse i Søborg Børnehave. Denne person har ikke stemmeret.

For hver valggruppe udvælges en suppleant. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf, som følge af at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

 

3.3 Forældrerepræsentanter vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af oktober måned.

Forældrerepræsentanterne vælges for en 2-årig periode. En forældrerepræsentant kan dog længst virke, indtil barnet udmeldes af institutionen.

Medarbejderrepræsentanten vælges for en 2-årig periode. Medarbejderrepræsentanten vælges på et personalemøde, afholdt inden udgangen af september.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

Genvalg kan finde sted ved både bestyrelses- og suppleantposter.

 

3.4 Bestyrelsesvalg varsles med min. 14 dage og hver familie har 1 stemme pr. barn i institutionen.

 

3.5 Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder.

En medarbejderrepræsentant udtræder med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller modtaget sin opsigelse. Suppleanten indtræder herefter i bestyrelsen.

Hvis formanden udtræder af bestyrelsen, overtager næstformanden denne stilling.

Hvis bestyrelsen kommer i den situation, at den består af 4 eller færre stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen snarest muligt til et ekstraordinært forældremøde og/eller personalemøde, hvor der vælges nye medlemmer, som indtræder i de manglendes sted for den resterende periode. Der vælges ligeledes nye suppleanter, som virker frem til næste valg.

 

3.6 På det først kommende møde efter valg konstituerer bestyrelsen sig med en formand og næstformand. Disse vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen udarbejder selv en skriftlig forretningsorden for bestyrelsens arbejde, med nærmere præcisering af de samlede opgaver, samt eventuel uddelegering af opgaverne.

 

3.7 Der afholdes bestyrelsesmøder så ofte det findes nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. Formanden indkalder og leder mødet. Der indkaldes skriftligt, med udgangspunkt mindst 14 dage før mødet. Dagsorden udsendes mindst 1 uge før mødet.

Hvis formanden ikke indkalder til møde, trods henstilling fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, kan 2 medlemmer indkalde til møde.

Institutionens leder deltager i mødet uden stemmeret. Personer som bestyrelsen måtte anse som relevante i forhold til dagsordenen, kan deltage i mødet, uden stemmeret.

 

3.8 Under møderne føres referat, der godkendes af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter mødet. Referatet underskrives ved førstkommende møde.

 

3.9 Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindeligt flerstemmetal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formand eller næstformand, er til stede (det er dog stadig gældende, at der skal være flerstemmetal fra 3 ud af bestyrelsens 5 medlemmer).

 

§ 4 Bestyrelsens ansvar og kompetence

 

4.1 Bestyrelsen er driftsherre og påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages, under hensyn til den private institutions formål og de til enhver tid gældende regler og love for den private institutions ledelse og drift.

 

4.2 Bestyrelsen træffer beslutninger vedrørende institutionens formue og vedtægtsændringer.

 

4.3 Indgåelse og ophævelse af aftaler, som rækker ud over den daglige drift, kræver bestyrelsens beslutning/accept.

 

4.4 Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.

 

4.5 Bestyrelsen ansætter og afskediger lederen samt fast personale, indenfor de rammer, der er fastsat i det af bestyrelsen godkendte budget.  Der oprettes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget skal bestå af både bestyrelsesmedlemmer, leder og personale. Den nærmere sammensætning beskrives i institutionens forretningsorden. Ansættelse af øvrigt personale uddelegeres til lederen i samråd med bestyrelsen.

 

4.6 Det påhviler bestyrelsen at sørge for at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i bestyrelsen, bliver gjort bekendt med Søborg Børnehaves vedtægt, Gribskov Kommunes vilkår for godkendelse af privatinstitutionen, bestyrelsens forretningsorden samt evt. øvrige relevante retningslinjer.

 

§5 Tavshedspligt

5.1 Bestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt, som fortsætter, efter bestyrelsesmedlemmet udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at orientere nye bestyrelsesmedlemmer skriftligt om denne tavshedspligt. Nye bestyrelsesmedlemmer afleverer kvittering for modtagelse af denne orientering.

 

§6 Ledelse

6.1 Den private selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse, og en leder, der varetager den daglige pædagogiske ledelse og drift af institutionen.

Bestyrelsen fastsætter de pædagogiske principper for institutionen i samarbejde med lederen.

 

6.2 Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen, på baggrund af kravet om at lederen skal have relevante forudsætninger for at varetage jobbet jf. i Gribskov Kommunes godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

 

6.3 Lederen har ansvaret for den daglige ledelse og drift. Derudover har lederen ansvar for:

  • Udarbejdelse af den pædagogiske læreplan jf. Dagtilbudslovens §8 og udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Læreplanen skal evalueres mindst hvert 2. år bl.a. med henblik på udvikling jf. Dagtilbudsloven §9 stk. 2.

  • Offentliggørelse af den pædagogiske læreplan samt evalueringen heraf.

  • Gennemføre sprogstimulering og sprogvurdering.

  • Udarbejdelse og evaluering at APV.

Lederen skal inddrage bestyrelsen i udarbejdelse og evaluering af den pædagogiske læreplan, som godkendes af bestyrelsen og sendes til Gribskov Kommune.

6.4 Lederen udarbejder hvert år en års- eller virksomhedsplan, indeholdende det kommende års pædagogiske målsætninger, i samarbejde med institutionens faste personale og bestyrelsen. Gribskov kommunes til en hver tid gældende målsætninger og krav til egne institutioner skal følges.

Planens formål er, at den skal virke som arbejds- og styringsredskab for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældrene, Gribskov Kommune og øvrige samarbejdspartnere, være orienterende og oplysende om den private institutions virksomhed. Det nærmere indhold af års- eller virksomhedsplanen er beskrevet i forretningsordenen.

 

6.5 Lederen fremlægger på bestyrelsesmødet i årets 4. kvartal forslag til årsplan for det følgende år. Den endelige årsplangodkendes af bestyrelsen.

 

7 § Personaleforhold

7.1 Ved ansættelse af personale samt leder skal Gribskov Kommunes anbefalinger følges, som beskrevet i kommunens godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

 

7.2 Der skal indhentes straffeattest og børneattest på alt personale der ansættes, dette gælder også alle evt. frivillige. Referencer fra tidligere arbejdspladser bør indhentes.

 

7.3 Søborg Børnehave er underlagt en skærpet underretningspligt jf. Servicelovens §153 og tavshedspligt, dette indskærpes ved ansættelse.

 

7.4 Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

7.5 Alle relevante love, bekendtgørelser og vejledninger på personale- og arbejdsmiljøområdet mv. skal overholdes.

§8 Økonomi & Anvendelse af overskud

8.1 Regnskabsåret for Søborg Børnehave går fra 1. januar til 31. december.

 

8.2 Regnskab for Søborg Børnehave føres af FOBU. Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor.

 

8.3 Evt. overskud går til udviklingsformål i Søborg Børnehave.

 

9 Tegningsregler & hæftelser

9.1 Den private institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtigelser.

 

9.2 Den private institution tegnes udadtil ved bestyrelsesformandens underskrift sammen med minimum et andet bestyrelsesmedlems. Bestyrelsen kan godkende at bestyrelsesformanden og/eller FOBU kan råde over dankort og/eller bankkonto hver for sig.
 

§10 Tilsyn

10.1 Gribskov Kommune fører tilsyn med Søborg Børnehave efter retningslinjerne i kommunens godkendelseskriterier for private daginstitutioner.

 

§11 Åbningstid

11.1 Åbningstiden er alle hverdage 7.30 – 16.00.

 

11.2 Bestyrelsen kan i samarbejde med lederen vælge at ændre åbningstiden, dette skal dog varsles min. 3 måneder forud for ikrafttrædelse.

 

11.3 Bestyrelse og leder fastsætter årlige lukkedage. Som udgangspunkt følges Gribskov Kommunes lukkedage for institutioner. Hvis der er behov herfor, har den private institution pasningsforpligtigelse (nødpasning). Undtaget er 5. juni og 24. december.

 

§ 12 Antal børn

12.1 Søborg Børnehave normeres til 22 børn, selvom det reelle antal som udgangspunkt skal være 20 børn. De 2 ekstra pladser muliggør fleksibilitet i forbindelse med ind-og udmeldelser der overlapper hinanden med en kortere periode. Aldersgruppen er børn i børnehavealderen jf. Gribskov Kommunes gældende alderstrin for børnehavebørn.

 

§ 13 Forældrebetaling

13.1 Forældrebetalingen fastlægges af bestyrelsen.

 

13.2 Den private institution varetager selv opkrævning af forældrebetaling gennem FOBU.

 

13.3 Regler om søskenderabat samt nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen (fripladstilskud) er også gældende for den private institution. Det er lederens ansvar at gøre forældrene opmærksomme på reglerne. 

 

§ 14 Optagelse

14.1 Søborg Børnehave er åben for alle børn, også børn med særlige behov såfremt disse kan rummes/varetages i institutionen.

Optagelse sker på baggrund af ventelisteanciennitet, dog vil søskendebørn samt børn der er bosiddende i Søborg by have fortrinsret.

 

14.2 Indmeldelse sker ved at forældre udfylder og underskriver et skema til indmeldelse.

 

§ 15 Opsigelse (Udmeldelse)

15.1 Forældre kan opsige deres barns institutionsplads med to måneders varsel pr. den sidste dag i en måned, dette skal ske skriftligt til institutionens leder.

 

15.2 Den private institution kan træffe afgørelse om opsigelse ved restance i forældrebetalingen, hvis forældrene forinden har modtaget en rykkerskrivelse med meddelelse om påtænkt opsigelse. Opsigelse kan i dette tilfælde ske med en måneds varsel til udgangen af en måned.

I helt specielle tilfælde vil opsigelse kunne finde sted, hvis der er tale om meget dårligt samarbejde mellem personale og forældre. I sådanne tilfælde vil lederen skulle indhente bestyrelsens accept.

 

§ 16 Ophør

Beslutning om opløsning af institutionen kan træffes af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af institutionens nedlæggelse skal kapitalen, med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer, anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål i Gribskov Kommune.

bottom of page